نتایج جستجو برای عبارت :

صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی

به استناد سایت آیین دادرسی دینا شرایط و نحوه صدور قرار اتيان سوگند تکميلي در دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است ؛ با این وجود با عنایت به مواد مختلفی از این قانون و رویه قضایی دادگاه ها در می یابیم که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا در شرایطی اقدام به صدور قرار اتيان سوگند تکميلي می نماید که بینه ارائه شده توسط مدعی ناقص باشد و دعوای مذکور ، جزء موارد مصرح در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی باشد . علاوه بر این ، صدور قرا
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، قرار اتيان سوگند استظهاری راسا از سوی دادگاه صادر می شود و به همین دلیل نیازی به درخواست مدعی علیه و یا خود مدعی ندارد .علاوه بر این ، صدور قرار اتيان سوگند استظهاری از سوی دادگاه لازم و ضروری می باشد ؛ چرا که از یک سو باید موضوع سوگند تعیین شود تا مدعی آن را بداند . علاوه بر این ، پیامدهای قرار اتيان سوگند استظهاری و خودداری از اتيان سوگند استظهاری مستم صدور قرار اتيان سوگند استظهاری و اعلام آن ب
به استناد سایت آیین دادرسی دینا شرایط و نحوه صدور قرار اتيان سوگند تکميلي در دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است ؛ با این وجود با عنایت به مواد مختلفی از این قانون و رویه قضایی دادگاه ها در می یابیم که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا در شرایطی اقدام به صدور قرار اتيان سوگند تکميلي می نماید که بینه ارائه شده توسط مدعی ناقص باشد و دعوای مذکور ، جزء موارد مصرح در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی باشد . علاوه بر این ، صدور قرار ا
به استناد سایت آیین دادرسی دینا شرایط و نحوه صدور قرار اتيان سوگند تکميلي در دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است ؛ با این وجود با عنایت به مواد مختلفی از این قانون و رویه قضایی دادگاه ها در می یابیم که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا در شرایطی اقدام به صدور قرار اتيان سوگند تکميلي می نماید که بینه ارائه شده توسط مدعی ناقص باشد و دعوای مذکور ، جزء موارد مصرح در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی باشد . علاوه بر این ، صدور قرا
 به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، دادرس شرایط اتيان این سوگند را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط ، قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا را صادر خواهد کردبا صدور قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا توسط دادگاه ، مشخص می شود که سرنوشت پیروزی یا محکومیت مدعی در اثبات ادعای خود بستگی به این سوگند خواهد داشت . در قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا ، موضوع سوگند و همچنین شخصی که باید این سوگند را ادا نماید 
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اتيان سوگند بتی در دادگاه و صدور قرار اتيان سوگند بتی منوط به وجود شرایطی است که از جمله این شرایط می توان به مواردی همچون بدون دلیل بودن ادعای مدعی ، انتساب ادعا به شخص ادا کننده سوگند ، قابلیت سوگند برای ادعای مطرح شده ، وجود شرایط قانونی در شخص برای ادای سوگند اشاره کرد . علاوه بر این ، اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا منوط به درخواست مدعی می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اتيان سوگند بتی یا ق
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، قرار اتيان سوگند استظهاری راسا از سوی دادگاه صادر می شود و به همین دلیل نیازی به درخواست مدعی علیه و یا خود مدعی ندارد .علاوه بر این ، صدور قرار اتيان سوگند استظهاری از سوی دادگاه لازم و ضروری می باشد ؛ چرا که از یک سو باید موضوع سوگند تعیین شود تا مدعی آن را بداند . علاوه بر این ، پیامدهای قرار اتيان سوگند استظهاری و خودداری از اتيان سوگند استظهاری مستم صدور قرار اتيان سوگند استظهاری و اعلام آن ب
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اتيان سوگند بتی در دادگاه و صدور قرار اتيان سوگند بتی منوط به وجود شرایطی است که از جمله این شرایط می توان به مواردی همچون بدون دلیل بودن ادعای مدعی ، انتساب ادعا به شخص ادا کننده سوگند ، قابلیت سوگند برای ادعای مطرح شده ، وجود شرایط قانونی در شخص برای ادای سوگند اشاره کرد . علاوه بر این ، اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا منوط به درخواست مدعی می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اتيان سوگند بتی یا قاط
 به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، دادرس شرایط اتيان این سوگند را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط ، قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا را صادر خواهد کردبا صدور قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا توسط دادگاه ، مشخص می شود که سرنوشت پیروزی یا محکومیت مدعی در اثبات ادعای خود بستگی به این سوگند خواهد داشت . در قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا ، موضوع سوگند و همچنین شخصی که باید این سوگند را ادا نماید مشخص می شود . علاوه بر این ، م
ماهنوش به #خواب های نرفته ام سوگند به #زمزمه های نگفته ام سوگند به #رازهای نهفته ام سوگندبه #چشم .به #نگاهم .به پلک های نبسته ام سوگندبه #رود خشک شده از آب چشمه اش سوگند که عشق تو زدلم هیچگاه نخواهد رفت #ماهنوش_منشی زاده❤️
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اتيان سوگند بتی در دادگاه و صدور قرار اتيان سوگند بتی منوط به وجود شرایطی است که از جمله این شرایط می توان به مواردی همچون بدون دلیل بودن ادعای مدعی ، انتساب ادعا به شخص ادا کننده سوگند ، قابلیت سوگند برای ادعای مطرح شده ، وجود شرایط قانونی در شخص برای ادای سوگند اشاره کرد . علاوه بر این ، اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا منوط به درخواست مدعی می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اتيان سوگند بتی یا ق
 به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، دادرس شرایط اتيان این سوگند را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط ، قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا را صادر خواهد کردبا صدور قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا توسط دادگاه ، مشخص می شود که سرنوشت پیروزی یا محکومیت مدعی در اثبات ادعای خود بستگی به این سوگند خواهد داشت . در قرار اتيان سوگند بتی یا قاطع دعوا ، موضوع سوگند و همچنین شخصی که باید این سوگند را ادا نماید 
به استناد سایت آیین دادرسی مدنی دینا ، ادای سوگند تکميلي در دادگاه ، نیازمند درخواست خود مدعی می باشد که درخواست سوگند تکميلي در دادگاه می تواند به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد ؛ علاوه بر این یکی از شرایط تقاضای قسم تکميلي آن است که حتما باید از طرف خود مدعی به عمل آید و خود وی هم باید سوگند تکميلي یاد کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درخواست سوگند تکميلي بر روی لینک زیر کلیک کنید :  www.heyvalaw.com/web/articles/view/1582/شرایط-و-نحوه-درخوا
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، یکی از انواع سوگند قضایی ، سوگند تکميلي می باشد ، اما در خصوص اینکه تعریف سوگند تکميلي چیست ، می توان گفت سوگند تکميلي سوگندی است که مدعی ، برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده است ، ادا می کند . بنابراین از جمله شرایط قسم تکميلي می توان به وم ادای آن از طرف مدعی و در شرایطی است که برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیل شرعی مورد قبول دادگاه ارائه نکرده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرای
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات و نحوه اتيان سوگند در دادگاه مشخص شده است که بر اساس این ماده : " سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ ، دادگاه کیفیت آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود . برای دریافت ا
به استناد سایت آیین دادرسی دینا گاهی شخصی که باید طی جلسه رسیدگی اتيان سوگند در دادگاه ادای سوگند کند ، به دلایلی این امکان برای وی وجود نخواهد داشت که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه رسیدگی کننده به ناچار باید جلسه ادای سوگند را تجدید کند تا در فرصتی مقتضی ادای سوگند امکان پذیر شود که از جمله موارد تجدید جلسه اتيان سوگند دادگاه می توان به عدم حضور شخص در دادگاه ، درخواست مهلت از دادگاه ، بیماری ، زندانی
انواع احضاریه:✏️۱- احضار متهم :هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دست
در خصوص اینکه پیامدهای ادای سوگند توسط مدعی و مدعی علیه چیست ، به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ادای سوگند بتی یا قاطع دعوا در صورتی در قانون پیش بینی شده است که مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی ارائه نکرده باشد و در مقابل ، مدعی علیه ادعای او را انکار کرده باشد . در چنین شرایطی به درخواست مدعی ، مدعی علیه باید سوگند یاد کند که در این صورت ادعای مدعی ساقط می شود ؛ ولی اگر مدعی علیه سوگند یاد نکند و ادای سوگند را به مدعی رد کند ، این بار
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتيان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند یا قسم در حقوق اخباری تشریفاتی است که به موجب آن ، شخصی خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر راستی گفته خود یا پا بر جا ماندن بر عهد خود گواه می گیرد . بر اساس ماده 281 این قانون سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( و الله ، بالله ، تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد . اما با توجه به تعریف سوگند ، می توان آن را به دو دسته کلی سوگند عهدی و سوگند قضاییتقسیم بندی کرد که سوگند قضای
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند یا قسم در حقوق اخباری تشریفاتی است که به موجب آن ، شخصی خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر راستی گفته خود یا پا بر جا ماندن بر عهد خود گواه می گیرد . بر اساس ماده 281 این قانون سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( و الله ، بالله ، تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد . اما با توجه به تعریف سوگند ، می توان آن را به دو دسته کلی سوگند عهدی و سوگند قضاییتقسیم بندی کرد که سوگند قضایی خود به سه
به استناد سایت آیین دادرسی دینا گاهی شخصی که باید طی جلسه رسیدگی اتيان سوگند در دادگاه ادای سوگند کند ، به دلایلی این امکان برای وی وجود نخواهد داشت که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه رسیدگی کننده به ناچار باید جلسه ادای سوگند را تجدید کند تا در فرصتی مقتضی ادای سوگند امکان پذیر شود که از جمله موارد تجدید جلسه اتيان سوگند دادگاه می توان به عدم حضور شخص در دادگاه ، درخواست مهلت از دادگاه ، بیماری ، زندانی شدن ، حوادث قهری  و مسائل
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات و نحوه اتيان سوگند در دادگاه مشخص شده است که بر اساس این ماده : " سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ ، دادگاه کیفیت آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود . برای دریافت اطلاعات ب
به استناد سایت آیین دادرسی مدنی دینا ، ادای سوگند تکميلي در دادگاه ، نیازمند درخواست خود مدعی می باشد که درخواست سوگند تکميلي در دادگاه می تواند به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد ؛ علاوه بر این یکی از شرایط تقاضای قسم تکميلي آن است که حتما باید از طرف خود مدعی به عمل آید و خود وی هم باید سوگند تکميلي یاد کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درخواست سوگند تکميلي بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1582/شرایط-و-نحوه-درخواست-سو
در خصوص اینکه پیامدهای ادای سوگند توسط مدعی و مدعی علیه چیست ، به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ادای سوگند بتی یا قاطع دعوا در صورتی در قانون پیش بینی شده است که مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی ارائه نکرده باشد و در مقابل ، مدعی علیه ادعای او را انکار کرده باشد . در چنین شرایطی به درخواست مدعی ، مدعی علیه باید سوگند یاد کند که در این صورت ادعای مدعی ساقط می شود ؛ ولی اگر مدعی علیه سوگند یاد نکند و ادای سوگند را به مدعی رد کند ، این بار
به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، تعریف قرار تعویق صدور حکم از این قرار است که " در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوایق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط تعویق در صدور حکم ، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد " . شرایط صدور قرار تعویق در صدور حکم در ماده 40 قانون مجازات آمده است علاوه بر این انواع قرار تعویق صدور
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، یکی از انواع سوگند قضایی ، سوگند تکميلي می باشد ، اما در خصوص اینکه تعریف سوگند تکميلي چیست ، می توان گفت سوگند تکميلي سوگندی است که مدعی ، برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده است ، ادا می کند . بنابراین از جمله شرایط قسم تکميلي می توان به وم ادای آن از طرف مدعی و در شرایطی است که برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیل شرعی مورد قبول دادگاه ارائه نکرده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط قسم تکمیل
به استناد سایت آیین دادرسی دینا از جمله آثار قسم قاطع دعوا می توان به مواردی اشاره کرد که عبارتند از : 1) این نوع سوگند سبب خاتمه بخشی به دعوا و پایان یافتن آن می گردد ؛ 2 ) پس از اتيان سوگند بتی ، دیگر دلایل منافی با سوگند مطرح شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت ؛ 3 ) در صورت اثبات دروغ بودن سوگند ، آن سوگند ارزش و اعتباری در دادگاه نخواهد داشت و در صورتی که حکمی با استناد به آن صادر شده باشد ، قابل اعتراض خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتيان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت کرده ب
به استناد سایت آیین دادرسی دینا گاهی شخصی که باید طی جلسه رسیدگی اتيان سوگند در دادگاه ادای سوگند کند ، به دلایلی این امکان برای وی وجود نخواهد داشت که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه رسیدگی کننده به ناچار باید جلسه ادای سوگند را تجدید کند تا در فرصتی مقتضی ادای سوگند امکان پذیر شود که از جمله موارد تجدید جلسه اتيان سوگند دادگاه می توان به عدم حضور شخص در دادگاه ، درخواست مهلت از دادگاه ، بیماری ، زندانی
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات و نحوه اتيان سوگند در دادگاه مشخص شده است که بر اساس این ماده : " سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ ، دادگاه کیفیت آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود . برای دریافت ا
در خصوص اینکه پیامدهای ادای سوگند توسط مدعی و مدعی علیه چیست ، به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ادای سوگند بتی یا قاطع دعوا در صورتی در قانون پیش بینی شده است که مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی ارائه نکرده باشد و در مقابل ، مدعی علیه ادعای او را انکار کرده باشد . در چنین شرایطی به درخواست مدعی ، مدعی علیه باید سوگند یاد کند که در این صورت ادعای مدعی ساقط می شود ؛ ولی اگر مدعی علیه سوگند یاد نکند و ادای سوگند را به مدعی رد کند ، این بار
به استناد سایت آیین دادرسی مدنی دینا ، ادای سوگند تکميلي در دادگاه ، نیازمند درخواست خود مدعی می باشد که درخواست سوگند تکميلي در دادگاه می تواند به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد ؛ علاوه بر این یکی از شرایط تقاضای قسم تکميلي آن است که حتما باید از طرف خود مدعی به عمل آید و خود وی هم باید سوگند تکميلي یاد کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درخواست سوگند تکميلي بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1582/شرایط-و-نحوه-در
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در خصوص نکول سوگند توسط مدعی علیه ، می توان گفت هر گاه مدعی علیه ( خواهان یا خوانده دعوا ) ، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری که در ردّ سوگند به مدعی دارد نیز استفاده نکرده و این موضوع را به دادگاه اعلام کند ، دادگاه سه بار به مدعی علیه اخطار می کند که یا سوگند ادا نماید و یا سوگند را به مدعی علیه رد کند ؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد . با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، یکی از انواع سوگند قضایی ، سوگند تکميلي می باشد ، اما در خصوص اینکه تعریف سوگند تکميلي چیست ، می توان گفت سوگند تکميلي سوگندی است که مدعی ، برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده است ، ادا می کند . بنابراین از جمله شرایط قسم تکميلي می توان به وم ادای آن از طرف مدعی و در شرایطی است که برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیل شرعی مورد قبول دادگاه ارائه نکرده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرای
به استناد سایت آیین دادرسی دینا از جمله آثار قسم قاطع دعوا می توان به مواردی اشاره کرد که عبارتند از : 1) این نوع سوگند سبب خاتمه بخشی به دعوا و پایان یافتن آن می گردد ؛ 2 ) پس از اتيان سوگند بتی ، دیگر دلایل منافی با سوگند مطرح شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت ؛ 3 ) در صورت اثبات دروغ بودن سوگند ، آن سوگند ارزش و اعتباری در دادگاه نخواهد داشت و در صورتی که حکمی با استناد به آن صادر شده باشد ، قابل اعتراض خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتيان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت
چکیدههر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز
هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر
عهده او است(ماده ۱۹۷آیین دادرسی مدنی). سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار
می‌روند که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.سوگند نیز
اخبار از مشاهدات  و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه
قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار
متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک
چکیدههر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز
هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر
عهده او است(ماده ۱۹۷آیین دادرسی مدنی). سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار
می‌روند که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.سوگند نیز
اخبار از مشاهدات  و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه
قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار
متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می شود . به موجب ماده 1325 قانون مدنی " در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است ، مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید ". بنابراین در سوگند بتی یا قاطع دعوا ، با سوگندِ تنها ، یا ادعا محکوم به رد شده و یا به اثبات می رسد ؛ بر خلاف سوگند تکميلي که مکمل دلیل ناقص دیگری است
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می شود . به موجب ماده 1325 قانون مدنی " در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است ، مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید ". بنابراین در سوگند بتی یا قاطع دعوا ، با سوگندِ تنها ، یا ادعا محکوم به رد شده و یا به اثبات می رسد ؛ بر خلاف سوگند تکميلي که مکمل دلیل ناقص دیگری است و بر خلاف س
علی شریعتی میگه:قلم توتم من است. توتم ما است. به قلمم سوگند. به خون سیاهی که از حلقومش می‌چکد سوگند. به رشحهٔ خونی که از زبانش می‌تراود سوگند. به ضجه‌های دردی که از سینه‌اش برمی‌آید سوگند . که توتم مقدسم را نمی‌فروشم، نمی‌کشم، گوشت و خونش را نمی‌خورم، به‌دست زورش تسلیم نمی‌کنم ، به کیسهٔ زرش نمی‌بخشم ، به سرانگشت تزویرش نمی‌سپارم، دستم را قلم می‌کنم و قلمم را از دست نمی‌گذارم ! » توتم‌پرستی»، م.آ. ۱۳ (هبوط در کویر)، تهران: چاپخش،
 این جرم دارای جنبه خصوصی می باشد.مطابق ماده ۹ قانون صدور چک در صورتی که صادرکننده قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه آن را نقداً به دارنده پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای آن داده باشد یا موجبات آنرا فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.در جرم صدور چک پرداخت نشدنی:➖در صورت پرداخت وجه  قبل از شکایت کیفری تعقیب کیفری را منتفی خواهد نمود.➖در صورت گذشت شاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.➖پرداخت وجه  و خسا
به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، از رایج ترین قرارهای صادر شده از سوی دادگاه ها قرار رد دعوا است . صدور قرار رد دعوا اصولا با اعتراض و ایراد خوانده و یا با نظر قاضی دادگاه به علت های مشخص در قانون صورت می گیرد که مانعی موقتی و یا دائمی برای صدور حکم ایجاد می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موارد صدور قرار رد دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/628/موارد-صدور-قرار-رد-دعوا.html 
به استناد سایت آیین دادرسی دینا یکی از انواع سوگند بر اساس قانون ، سوگند استظهاری است که مبنای فقهی دارد . مفهوم و معنای سوگند استظهاری در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است . بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص سوگند استظهاری چنین مقرر داشته است : " در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود " .  البته بر اساس ماده 1133 قانون مدنی ا
در پی صدور احکام کارگزینی سال ۹۸ و مبالغ مندرج در فیش حقوقی اردیبهشت‌ماه همکاران فرهنگی، سوال‌هایی در این خصوص مطرح‌شده است که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع به برخی این سوالات پاسخ داد. به گزارش بازارکار به نقل از معاونت رسانه و ارتباطات آموزش‌وپرورش،در فروردین‌ماه سال جاری به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق […]دانلود
به استناد سایت آیین دادرسی دینا و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا مستم درخواست مدعی یعنی طرفی است که ادعای او بی دلیل بوده و رد ادعا را منوط به سوگند مدعی علیه می نماید . همچنین بر اساس قانون نحوه تقاضای سوگند بتی یا قاطع دعوا می توان به صورت کتبی یا شفاهی باشد ؛ همچنین نحوه درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا به صورت کتبی نیز می تواند ضمن دادخواست و یا به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود . زمان درخواست سوگند بت
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در خصوص نکول سوگند توسط مدعی علیه ، می توان گفت هر گاه مدعی علیه ( خواهان یا خوانده دعوا ) ، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری که در ردّ سوگند به مدعی دارد نیز استفاده نکرده و این موضوع را به دادگاه اعلام کند ، دادگاه سه بار به مدعی علیه اخطار می کند که یا سوگند ادا نماید و یا سوگند را به مدعی علیه رد کند ؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد . با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار
بیمه تکميلي اس او اس
بیمه sos تکميلي عمدتا به صورت گروهی صادر می شود و صدور آن به صورت انفرادی مقدور نیست (اما شرکت کمک رسان ایران، این امکان را برای اعضای خود فراهم کرده که بتوانند بصورت انفرادی نیز از این خدمات استفاده کنند)
بیمه گزار می تواند تمامی کارکنان و یا حداقل هفتاد درصد آنان به همراه اعضای خانواده تحت تکفل قانونی را تحت پوشش بیمه sos تکميلي قرار دهد و انواع آن عبارت اند از:
1) بیمه تکميلي اس او اس کامل :
در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر م
 
[خدایا] هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد تو او را خراب کردی .
خدایا . به هر که و هر چه دل بستم دلم را شکستی و عشق هر کسی را به دل گرفتم قرار از من گرفتی. تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خیر و امیدی نداشته باشم.
تو این چنین کردی  تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی یا کسی امید نبندم .
خدایا تو را بر همه این نعمت ها شکر می کنم.
 
. خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگن
به استناد سایت آیین دادرسی دینا و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا مستم درخواست مدعی یعنی طرفی است که ادعای او بی دلیل بوده و رد ادعا را منوط به سوگند مدعی علیه می نماید . همچنین بر اساس قانون نحوه تقاضای سوگند بتی یا قاطع دعوا می توان به صورت کتبی یا شفاهی باشد ؛ همچنین نحوه درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا به صورت کتبی نیز می تواند ضمن دادخواست و یا به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود . زمان درخواست سوگند بت
دانلود فیلم سوگند با دوبله فارسی The Oath 20 BluRay
دانلود فیلم سوگند The Oath 20 به همراه دوبله فارسی
دانلود فیلم The Oath 2017 دوبله فارسی با لینک مستقیم
دانلود رایگان دوبله فارسی فیلم سوگند 2017 با کیفیت عالی
کیفیت BluRay 1080p ، 720p دوبله فارسی 
دانلود فیلم سوگند 20 دوبله فارسی The Oath
ژانر : هیجان انگیز | کمدی
محصول : 20 کانادا
امتیاز: 10/5.5
زبان: دوبله فارسی
کیفیت: BluRay 1080p
کارگردان :Ike Barinholtz
بازیگران : Ike Barinholtz, Tiffany Haddish, Nora Dunn
خلاصه داستان :در این فیلم همه
نمونه سوگند نامه کنسولگری
نمونه سوگند نامه کنسولگری
دسته بندی


فرم و مستندات
بازدید ها


51
فرمت فایل


rar
بررسی سوگند و آثار حقوقی آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 65 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه کشورمان است.بحث سوگند در قانون مدنی بعنو

 
 
 
سوگند به موی تو که از کوی تو رفتیماز کوی تو آشفته تر از موی تو رفتیمبگذار بمانند حریفان همه چون ریگما آب روانیم که از جوی تو رفتیموصل تو به آن منت جانکاه نیرزدتا دوزخ هجر تو ز مینوی تو رفتیمچون آن سخن تلخ که ناگاه شبی رفتاز آن لب شیرین سخنگوی تو رفتیمای عود شبی ما و تورا سوخت به بزمیهنگام سحر حیف که چون بوی تو رفتیمزین پیش نماندیم که آزرده نگردیچون عاشقی و دوستی از خوی تو رفتیمسیمین بهبهانی
به استناد سایت مشاوره کیفری دینا ، از جمله قرارهای که دادسرا پس از رسیدگی به پرونده صادر می کند ، قرار منع تعقیب است که اگر دادسرا دلیل کافی برای ادامه تحقیقات پیدا نکند و یا به این نتیجه برسد که فرد تحت تعقیب مجرم نبوده و عمل متهم جرم نبوده است ، قرار منع تعقیب صادر می کند . موارد صدور قرار منع تعقیب عبارتند از : نبود دلیل کافی که بیانگر ارتکاب جرم توسط متهم است و دیگر اینکه عمل جرم نباشد . در صورتی که طرفین اعتراض به قرار منع تعقیب داشته باشند
به استناد سایت آیین دادرسی دینا یکی از انواع سوگند بر اساس قانون ، سوگند استظهاری است که مبنای فقهی دارد . مفهوم و معنای سوگند استظهاری در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است . بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص سوگند استظهاری چنین مقرر داشته است : " در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود " .  البته بر اساس ماده 1133 قانون مدنی این حکم در مور
به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، تعریف قرار تعویق صدور حکم از این قرار است که " در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوایق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط تعویق در صدور حکم ، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد " . شرایط صدور قرار تعویق در صدور حکم در ماده 40 قانون مجازات آمده است علاوه بر ای
به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، یکی قرارهای صادره از دادسرا که در قانون آیین دادرسی کیفری از آن نام برده شده است ، قرار ترک تعقیب می باشد . ترک تعقیب به معنای ترک کردن و ادامه ندادن ، پروسه تحقیقات است . قرار ترک تعقیب باید قبل از صدور قرار کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه صورت بگیرد . شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ، درخواست کند .برای مطالعه بیشتر درباره اینکه قرار ترک تعقیب چیست
– در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، میتوان صادر کننده چک را تحت تعقیب کیفری قرار داد: ۱- نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب صادر کننده چک. ۲- خالی کردن حساب از تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است. ۳- تنظیم چک به صورت نادرست: الف- عدم مطابقت امضا. ب- اختلاف در مندرجات چک ج- قلم خوردگی. ۴- دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صادر کننده چک. ۵- صدور چک از حساب مسدود.
 
مجازات صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است: 
۱. اگر مبلغ چک کمتر از ۱
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در خصوص نکول سوگند توسط مدعی علیه ، می توان گفت هر گاه مدعی علیه ( خواهان یا خوانده دعوا ) ، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری که در ردّ سوگند به مدعی دارد نیز استفاده نکرده و این موضوع را به دادگاه اعلام کند ، دادگاه سه بار به مدعی علیه اخطار می کند که یا سوگند ادا نماید و یا سوگند را به مدعی علیه رد کند ؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد . با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار
به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، قرار ترک تعقیب ، یک قرار نهایی است که به موجب آن ، تحقیق درباره جرم متوقف می شود . شرایط صدور قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است و از جمله می توان به این اشاره کرد که پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد و کیفرخواست صادر نشده باشد . از سایر شرایط صادر کردن قرار ترک تعقیب این است که جرم رخ داده باید از جمله جرائم قابل گذشت باشد . برای مطالعه بیشتر درباره صدور قرار ترک تعقیب روی لین
نمونه سوگند نامه کنسولگری
نمونه سوگند نامه کنسولگری
دسته بندی


فرم و مستندات
فرمت فایل


rar
حجم فایل


10 کیلو بایتاستشهادیه: بدینوسیله اینجانبان امضاء کنندگان ذیل با اطلاع کافی و کامل از وضعیت مالی و مــعـیشتی آقـــای/ خـــانم .   فرزند. که مم به پرداخت مبلغ. ریال بابت.می باشد با اتيان سوگند به خداوند متعال شهادت می دهیم که نامبرده فاقد هر گونه دارایی و مالی جهت ادای دیون خود می باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعی و اخروی آن آگاهی کافی دارم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از صدور غیر حضوری دفترچه های بیمه درمان و ارسال دفترچه ها به درب منزل بیمه شدگان خبر داد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص صدور غیرحضوری دفترچه های بیمه درمان گفت:عدم نیاز به مراجعه حضوری برای صدور و تمدید دفترچه هم اکنون در اغلب شعب آغاز شده و تا هفته تامین اجتماعی شرایطی را ایجاد خواهیم کرد که دفترچه ها به درب منازل ارسال و نیازی به مراجعه به شعب نباشد.
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می شود . به موجب ماده 1325 قانون مدنی " در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است ، مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید ". بنابراین در سوگند بتی یا قاطع دعوا ، با سوگندِ تنها ، یا ادعا محکوم به رد شده و یا به اثبات می رسد ؛ بر خلاف سوگند تکميلي که مکمل دلیل ناقص دیگری است
به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، از رایج ترین قرارهای صادر شده از سوی دادگاه ها قرار رد دعوا است . صدور قرار رد دعوا اصولا با اعتراض و ایراد خوانده و یا با نظر قاضی دادگاه به علت های مشخص در قانون صورت می گیرد که مانعی موقتی و یا دائمی برای صدور حکم ایجاد می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موارد صدور قرار رد دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/628/موارد-صدور-قرار-رد-دعوا.html
علی شریعتی میگه:قلم توتم من است. توتم ما است. به قلمم سوگند. به خون سیاهی که از حلقومش می‌چکد سوگند. به رشحهٔ خونی که از زبانش می‌تراود سوگند. به ضجه‌های دردی که از سینه‌اش برمی‌آید سوگند . که توتم مقدسم را نمی‌فروشم، نمی‌کشم، گوشت و خونش را نمی‌خورم، به‌دست زورش تسلیم نمی‌کنم ، به کیسهٔ زرش نمی‌بخشم ، به سرانگشت تزویرش نمی‌سپارم، دستم را قلم می‌کنم و قلمم را از دست نمی‌گذارم ! » توتم‌پرستی»، م.آ. ۱۳ (هبوط در کویر)، تهران: چاپخش،
حکایت:
شخصی شتر، گم کرد. سوگند خورد که اگر شتر را پیدا کند آن را به یک درم بفروشد. چون شتر را یافت از سوگند خود پشیمان شد. برای آنکه سوگند خود را نشکند گربه ای را در گردن شتر آویخته و بانگ زد: که چه کسی می خرد؟ شتری را به یک درم و گربه ای را به صد درم؟ اما هر دو را با هم می فروشم. شخصی آنجا بود؛ گفت: این شتر ارزان بود؛اگر این گربه را در گردن نداشت».
بازنویسی:
شخصی شتر خود را گم کرده بود. قسم خورد که اگر شتر خود را پیدا کند آن را به یک درم بفروشد(به ازای
به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، قرار ترک تعقیب ، یک قرار نهایی است که به موجب آن ، تحقیق درباره جرم متوقف می شود . شرایط صدور قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است و از جمله می توان به این اشاره کرد که پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد و کیفرخواست صادر نشده باشد . از سایر شرایط صادر کردن قرار ترک تعقیب این است که جرم رخ داده باید از جمله جرائم قابل گذشت باشد . برای مطالعه بیشتر درباره صدور
به استناد سایت آیین دادرسی دینا و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا مستم درخواست مدعی یعنی طرفی است که ادعای او بی دلیل بوده و رد ادعا را منوط به سوگند مدعی علیه می نماید . همچنین بر اساس قانون نحوه تقاضای سوگند بتی یا قاطع دعوا می توان به صورت کتبی یا شفاهی باشد ؛ همچنین نحوه درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا به صورت کتبی نیز می تواند ضمن دادخواست و یا به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود . زمان درخواست سوگند بت
اربعین راز خدا هستی و سوگند عدد
شیعیان واژه ی رمز تو وَ احباب توایم
نقطه ی وصل جهان پهنه بین الحرمین
کربلا تا به نجف موکب ایجاب توایم
چشمه ی عشقی و ما تشنه ترین های زمین
عاشقانِ عطش و تشنگی ناب توایم 
راهی از عشق تو تا خانه ی ارباب جهان
راهیان حرم و نقطه ای از قاب توایم
اربعین آخر عشقی و جهانی هستی،
دلبر نازی و ما عاشق بی تاب توایم
این چه شوریست که از عطر تو عالمگیر است ؟
مست آن رایحه ، درگیر تب ناب توایم
غلغله بر همه ارکان جهان از نامت
روشن از نو
ترجمه پروانه کسب
جهت صدور پروانه کسب , متقاضیان می توانند در صورت صدور اقدام به ایجاد شغل مورد نظر خود را یه صورت قانونی داشته باشند , لازم به ذکر است که متولی این امر سازمان نظارت و بر هیات های صنفی کشور بوده و یا همان سیت ایرانیان اصناف می باشد , برای صدور قانونی جواز شغلی و یا پروانه کسب متولی این امر اتاق اصناف می باشد که توسط واحد های صنفی آمار و اطلاعات کسبه محترم را داشته  و بنا به نیاز آنها اقدام به صدور جواز کسب نمایند .
لازم به ذکر است ص
به استناد سایت مشاوره آیین دادرسی کیفری دینا ، زمانی که در دادسرا شکایتی مطرح می گردد ، دادسرا موظف به رسیدگی به پرونده و تحقیقات مقدماتی درباره آن است تا تصمیم مقتضی را صادر نماید به تصمیمات اتخاذی دادسرا قرار می گویند یکی از قرارهای صادره از دادسرا قرار موقوفی تعقیب است . از جمله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب فوت یا گذشت شاکی خصوصی می باشد . در واقع به دلایلی که در جریان رسیدگی پرونده حادث می شود ، تعقیب کیفری متوقف می گردد و در هر مرحله از م
به استناد سایت آیین دادرسی دینا یکی از انواع سوگند بر اساس قانون ، سوگند استظهاری است که مبنای فقهی دارد . مفهوم و معنای سوگند استظهاری در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است . بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در خصوص سوگند استظهاری چنین مقرر داشته است : " در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود " .  البته بر اساس ماده 1133 قانون مدنی ا
خوب است بدانید که شما می توانید علاوه بر استفاده از خدمات بیمه گر های پایه ، تحت پوشش بیمه تکميلي درمان نیز قرار بگیرید. با این کار شما باید با پرداخت حق بیمه سالیانه یکی از طرح های مناسب را خریداری کنید. پس از آن می توانید با مراجعه به مراکز طرف قرار داد بخش عمده ی هزینه‌های درمان را به بیمه تکميلي بسپارید. بیمه تکميلي به دو صورت انفرادی و سازمانی انجام می شود. در بیمه تکميلي انفرادی شما طرح مورد نظرتان را برای یک نفر یا یک خانواد
آبی چشمان سیاهت لیلابارانی تر است از ابرای پاییزوی خورشید نگاهت روشن تر ازروشنای همه صبحِ دلاویز ای دلیل لحظه های خرابموی دغدغه ی شب های سیاهمخواهی بمیرانم یا که دهی جانای باعث خنده و غم و آهم تو رب النوع و خداوند عشقیتا چند کنی بدین ره تو تباهمکز غیر تو کرده اند جوابمافیون نگاهت شده گناهم تا چند کنی دوری و باز نگردیبی سایه ی تو یار، خانه خرابمای جانم به فدایت حضرت لیلاپیکی بفرست و بده جوابم گفتی تو و قصد جدایی، هرگز!سوگند به تو و سوگند به
مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم از دلایلی مانند اقرار، شهادت و… استفاده می‌شود. ممکن است این سؤال پیش آید که اگر کسی دلیل کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی شخص دیگر یا برای اثبات بی‌گناهی خود در اختیار نداشته باشد، آیا می‌تواند با قسم خوردن ادعای خود را ثابت کند؟ پاسخ این است که جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع حدّ یا تعزیر باشد (مانند سرقت، روابط نامشروع و …) به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود، و فقط قصاص، دیه، ارش (دیه‌ی غیرمعین
بانک مرکزی در یک نامه ۱۳ بندی خطاب به بانک‌ها، مهم‌ترین تغییرات قانون صدور چک را تشریح کرد.
به گزارش صبحانه،اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای در ۱۲ آذرماه سال جاری، مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون صدور چک را به بانک‌ها ابلاغ کرد. در این نامه تاکید شده فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و پیش‌بینی سازی کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روزافزون آمار چک&zw
ترجمه ریز نمرات 
صدور ریز نمرات در مرماکز آموزشی و دانشگاهی قابل انجام است , مراحل تایید زیر نمرات دانشگاهی حدودا کمتر از یک روز کاری زمان خواهد بود , , متولی این امر در دانشگاه های معمولا معاونت آموزشی بوده که قابلیت تائید صدور ریز نمرات را خواهند داشت .
دانشجویان محترم میتوانند برای دریافت ریز نمرات به سایت دانشگاه خود مراجعه نمایند و یا به صورت حضوری اقدام به دریافت ریز نمرات کنند .
صدور ریز نمرات طبق آئین نامه مصوب دانشجویی و دانشگاهی دا
به استناد سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، تصمیمات صادره شده از دادگاه ها اعم از قرار و حکم هستند که از جمله رایج ترین قرارهای صادر شده از سوی دادگاه ها قرار رد دعوا است که این قرار که از نوع قاطع دعوی می باشد و با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود . برای صدور این قرار نیاز است شرایطی بر طبق قانون وجود داشته باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صدور قرار رد دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/627/قرار-
به استناد سایت آیین دادرسی دینا در خصوص تاثیر قسم نسبت به اشخاص دیگر یا پیامد های سوگند نسبت به اشخاص ثالث ماده 1332 قانون مدنی حایز اهمیت است که بر اساس این ماده : " قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آنها موثر است " . به همین دلیل علی القاعده سوگند یا قسمی که در خلال دادرسی مطرح شده است ، در خصوص سایر اشخاصی که در فرایند رسیدگی به دعوا حضور نداشته اند و به نوعی شخص ثالث محسوب می شوند ، تاث
بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم دستور موقت در موارد ذیل صادر می‌شود:ماده ۳۴ - درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی
صدور کارت کار با عنوان خوداظهاری همزمان با اجرای طرح آمایش ۱۴
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی: همزمان با اجرای طرح آمایش ۱۴و طرح غربال‌گری سلامت و بهداشت مهاجرین برای اولین بار صدور کارت کار با عنوان خوداظهاری در حال رخ دادن است.
به گزارش رنا از رومه”صبح امروز” سید علی قاسمی در نشست خبری با موضوع خدمات و اقدامات اجرایی در حوزه اتباع گفت: با شروع طرح آمایش ۱۴ چند اتفاق دیگر با این طرح در حوزه سلامت و اشتغال اتباع همراه می
حداکثر سن بیمه‌شدگان در بیمه تکميلي دانا 60 سال است و این شرکت موافقت می‌کند بیمه شدگان بالای 60 سال تا 70 سال تمام را با 50% افزایش و افراد بالای 70 سال را با 100% افزایش در حق بیمه تحت پوشش قرار دهد.بیمه درمان تکميلي انفرادیبیمه تکميلي سامان
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و نظارت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: فرمانداریهای محل زندگی دانش آموزان اتباع خارجی در این استان تنها مرجع صدور معرفینامه برای ثبت نام آنان در مدارس هستند محمد قوامی روز شنبه افزود: امسال نیز همچون گذشته نسبت به ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی در مدارس اقدام می‌شود. البته این ثبت نام با صدور معرفینامه از سوی فرمانداری  
به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، مهم ترین مرحله دادرسی ، اجرای حکم است که قانونگذار در امور مدنی قانون اجرای احکام مدنی را وضع کرده است . اجرای حکم با صدور اجراییه به وسیله دادگاه نخستین انجام می شود و اولین مرحله صدور اجراییه این است که محکوم له درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه تقدیم می کند و دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاه تقدیم می کند و در صورت وجود شر
بسم اللهیادم نرفت، هیچ وقت یادم نرفته، اما دیگر قلم نچرخید. تا سرِ مزارش رفتم. هنوز خانواده شهید، نیامده بودند، می آمدند هم کاری نداشتم. سال گذشته، مادر شهید تا مرا دید و شناخت، گریست به پهنای صورت. هنوز نمی دانم چرا. انگار غم علیرضاش زنده شد، بعد 12 سال.امسال عکس سوگند برادران بود، سرِ خاک پدر، خوشحال نبود، خوشحال نبود از اینکه هر سال باید تئاتر دختر شهید را بازی کند. امسال بیش از سال های قبل، هویت داشت، هویتی که شبیه پدر نبود. دخترک 16 ساله،
 
از جمله مشکلاتی که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد، موضوع چک است!
 
به دلیل عدم آشنایی مردم با قوانین مربوط به چک، صدور چک بلامحل، انواع ی و . بسیار زیاد شده است.
به عنوان مثال صدور چک در وجه حامل که خطراتی را برای صادر کننده ی چک ایجاد می کند که در مطلب زیر به توضیح آن خواهیم پرداخت:
 
 
تعریف چک حامل
چک حامل به چکی گفته می شود که در قسمت حواله کرد آن کلمه حامل درج شده
و شخصی که حامل آن چک است، صاحب آن شناخته می شود.
 
صدور چک حامل چه خ
بسم الله الرحمن الرحیم
قصد داریم تا در این پست، هدیه ای ویژه ای را به مناسبت شب یلدا تقدیم دیدگانتان نماییم، نمونه کد نرم افزاری تشخیص صحت کد ملی و همچنین بدست آوردن محل صدور از طریق شناسه ملی را بصورت هدیه ای ویژه و البته رایگان از طرف پایگاه سایبری استان خوزستان به همه کاربران گرامی می باشد.
این بسته هدیه شب یلدا بصورت یک پکیج نرم افزاری ساده به همراه سورس کد آن است که مدیریت پایگاه سایبری استان خوزستان جهت انتشار و البته استفاده مفید در ا
. بده بدبد دروغین بود هم لبخند و هم سوگند.
دروغین است هر سوگند و هر لبخند
و حتی دلنشین آوازِ جفتِ تشنه‌ی پیوند.»
(توضیح شعر: کَرَک یا همان بلدرچین آوازی دارد شبیه به تلفظ "بدبده". صیادان برای صید این مرغ حیله‌ی عجیبی به کار می‌برند. می‌گویند موقع شکارش توری می‌اندازند و آواز کَرَک ماده (یا نر) را تقلید می‌کنند تا نر (یا ماده) به هوای آن آواز بیاید و به دام افتد.)
حالا شما بگویید یک چنین شاعری چرا باید اخوان ثالث باشد؟ درستش این نبود که اخو
به گزارش ایرنا، شبکه خبری زی نیوز نوشت: رام نات کویند رییس جمهوری هندصحت و صلاحیت رسم سوگند اول وزیری نارندرا مودی را تایید کرد. پس از مودی سایر وزرای کابینه او از یکسره راجنات سینگ، وزیر کشور، سوشما سواراج وزیر امور خارجه و نیرمالا سیتارمان وزیر دفاع هند سوگند یاد کردند. رهبران احزاب مخالف از عموم مان موهان سینگ مطلع وزیر سابق، راهول گاندی و سونیا گاندی رهبران حزب دنده و صنعت گران و ستارگان بالیوودی در تشریفات سوگند نارندرا مودی شرکت کرد
 
 
مجازات صدور چک بی محل به مقدار مبلغ صادر شده توسط آن بستگی دارد
که در متن زیر به شرح آن خواهیم پرداخت.
 
 
در کل مجازات صدور چک بی محل بر اساس مبلغ آن ها به سه دسته تقسیم بندی می شود:
 
1. در صورتی که مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال (یک میلیون تومان) باشد؛
مجازات حداکثر شش ماه حبس برای وی در نظر گرفته می شود.
 
2. در صورتی که مبلغ چک از ده الی پنجاه میلیون ریال باشد؛
مجازات شش ماه الی یک یکسال برای فرد در نظر گرفته می شود.
 
3. در صورتی که مبلغ چک بیش
به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به اینکه تامین خواسته چیست باید گفت تامین در لغت به معنای ایمن کردن ، حفظ کردن می باشد و خواسته به معنی آن چیزی است که مدعی از دادگاه تقاضا می کند . وقتی که فردی بیم آن دارد تا زمان صدور حکم قطعی، خواسته به دلایل مختلف از جمله طولانی شدن جلسات دادرسی و یا اینکه خوانده برای پنهان کردن اموالش اقدام به فروش یا انتقال مال خود به دیگران کند و یا غیره ، در معرض از بین رفتن باشد ، خواهان می تواند در هر مرحله
#راههای_اثبات_جنایت
راه های ثبوت قتل دردادگاه؛اقرار،شهادت ،قسامه،علم قاضی است.
قصاص ودیه باسوگند»نیزقابل اثبات است.

أرش وضرروزیان ناشی از جرایم نیز باسوگند»اثبات می شود.
لوث و قسامه
قسامه برای اثبات محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت ویااثبات نوع جنایت به کار می رود.
درصورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسامه ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورداستفاده قرار می گیرد.
✍قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان
به منظور صدور کارت و برنامه ریزی آموزشی هنرجویان عزیز، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی خود اقدام نمایید، در ضمن برای صدور کارت پرسنلی یک قطعه عکس 3*4 به باشگاه تحویل دهید. در صورت وم با آقای آرین رجب پور هماهنگی نمایید.
دانلود اهنگ دفعه دیگ ک چشامو میبندم نمیخوام ببینم خواب تو رو
اهنگ سوگند دفعه دیگ ک چشامو میبندم
اهنگ دفعه ی دیگ ک چشامو میبندم
دانلود اهنگ دفعه دیگه ک چشامو میبندم

دانلود اهنگ سوگند دفعه ی دیگه که چشامو میبندم
دانلود اهنگ دفعه ی دیگ ک چشامو میبندم
دانلود اهنگ دفعه دیگه نمیخوام ببینم خواب تورو
دانلود آهنگ سوگند بلیط یک طرفه
88 درصد مکاتبات ما با شهرداری برای صدور شناسنامه فنی ساختمان بی‌جواب ماندرئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران:طبق قانون، شهرداری باید قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را داشته باشد اما 88 درصد مکاتبات ما با شهرداری در این بار بی‌جواب ماند و به یکباره حق‌احمه آن قطع شد. ادامه مطلب.
طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.به گزارش میزان، مجازات صدور چک به میزان صادر شده در آن بستگی دارد. به طوری که اگر مبلغ چک از ۵میلیون تومان بیشتر باشد تا ۲ سال حبس برای صادر کننده آن در نظر گرفته شده است.    مجازات صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است:ادامه مطلب را از اینجا بخوانید
*********************
در مرحله صدور مجوز ورود کامیون دور اظهاری واردات، در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، بایستی به انباری که مقصد کالا می باشد اعطای وکالت شود و همچنین  به شرکت حمل مورد نظر نیز اعطای وکالت شود.
جهت مشاهده راهنمای مرحله صدور مجوز ورود کامیون اینجا کلیک نمایید.
مزایای دسته چک های صیاد کدامند؟
در مقایسه با دسته چک های قدیمی مزایای دسته چک صیاد بی شمار است.
یکی از دلایل عمده ی راه اندازی سامانه صیاد
و صدور دسته چک های صیاد کاهش تنش های اعتباری در این سیستم
و همین طور افزایش قدرت نظارت بر فرایند صدور چک ها می باشد
و راه اندازی این سیستم به طور کامل امکان رصد جریان چک ها را فراهم کرده است.
 
 
از جمله سایر مزیت هایی که دسته چک های جدید دارند؛
حذف شدن نقش شعب بانکی در صدور دسته چک ها می باشد.
 
با راه اندازی
"مواد ٢١١ ، ٢١٢ و ٢١٣ قانون مجازات اسلامی"ماده ٢١١:علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن درامری که نزد وی مطدح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستندِ علم خود را بطور صریح در حکم قید کند.تبصره:مواردی ازقبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، میتواند مستندِ علم قاضی قرار گیرد. درهرحال مجردِ علم استنباطی که
سلامباز هم امروز با اطلاعات و سایت های مفید حقوقی در اختیار شما هستیم . امیدواریم این اطلاعات به شما برای  حل مشکلات حقوقی کمک کند .
سایتی در مورد جرم ی و عناصر آن
سایتی در مورد صدور قرار بازداشت موقت
صدور قرار بازداشت چیست
جرم ی چیست
سایتی در مورد عناصر ی
جرم ی و عناصر آن را توضیح دهید 
سایتی در مورد صادر کردن قرار بازداشت موقت
سایتی در مورد بررسی عنصر مادی جرم ی
شرایط صدور قرار بازداشت موق
در حالی برخی شعب بانکی از امروز کارت‌های ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی‌پذیرند که مردم با چالش جدی در این زمینه روبرو شدند و باوجود ثبت نام برای دریافت کارت ملی جدید بیشتر از یکسال است در صف صدور این کارت هستند و جهت کارهای بانکی بلاتکلیف می باشند.
 
دولت از دو سال پیش، طرح کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داد و بر این اساس پایان اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین شد، اما این در حالی است که به دلیل تأخیر در ف
روح الله مهرجو:وقتی اشتغال به یک دغدغه بزرگ جامعه‌ای
بدل شد که از نظر منابع طبیعی و خدادادی سرشار است، مشخص بود که برخی از
اقدامات به جای اینکه مرهمی بر زخم‌ها باشند، نمایشی بیش برای آمار سازی
نیستند؛ چرا که اگر قرار بود برنامه ریزی به خوبی انجام شود، از ثروت‌های
خدادادی به صورت بهینه استفاده می‌شد. یکی از این شوهای آمار سازی حذف
قانون حریم صنفی در زمان صدور پروانه کسب بود؛ تا پیش از اینکه این قانون
حذف شود، دو واحد صنفی همگون نمی‌توا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها